بولدوزر خزنده استفاده شده

پیشرو چین است بولدوزر دوم استفاده می شود، بولدوزر خزنده استفاده می شود بازار محصول