لودرهای لودر استفاده شده

پیشرو چین است لودر لودر جلو، لودر كربنك مورد استفاده قرار گرفته است بازار محصول