بیل دستی دوم

پیشرو چین است بیل دستی دوم، حفاری دست دوم بازار محصول