بولدوزر خزنده استفاده شده

used crawler dozer, crawler tractor dozer, بولدوزر دوم، بولدوزر تراکتور كرولر.