بولدوزر خزنده استفاده شده

used crawler dozer, دزدگیر تراکتور كرولر، دزدگیر خزنده استفاده می شود, بولدوزر دوم استفاده می شود، بولدوزر خزنده استفاده می شود.