بولدوزر خزنده استفاده شده

بولدوزر دوم، بولدوزر تراکتور كرولر, used crawler dozer, crawler tractor dozer.