بیل دستی دوم

long reach excavator, second hand diggers, بیل دستی دوم، بیل مکانیکی طولانی.